Title

Resources for a Christian worldview

Dooyeweerd Bibliography


A Dooyeweerd Bibliography


compiled by Dr. Harry Van Dyke, Director

Dooyeweerd Centre for Christian Philosophy

Redeemer University College, Ancaster, ON


A pdf of the below is here.Notes to the user:


1. Each title below is followed by an approximate English equivalent enclosed in brackets. This notation does not mean that an English translation of that item exists (as yet). Existing English translations, published in the series The Collected Works of Herman Dooyeweerd, are listed in bold below the title concerned.


2. Within each year, an attempt has been made to list the entries according to a chronological order of appearance.


3. Items marked “Dooyeweerd Archief,” “ARP Archief,” or “Archief Kuyperstichting” are located in the respective collections of the Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Free University, Amsterdam.


4. Items published in Antirevolutionaire Staatkunde and in the three publications of the Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte: namely, Correspondentie-bladen, Mededelingen and Philosophia Reformata, are present in the Dooyeweerd Centre.


5. The Dooyeweerd Centre would be pleased to be informed of any omissions.

Table of Contents


Writings by Dooyeweerd, 1913–1975 


Appendix A: Opening addresses 


Appendix B: Contributions to discussions


Appendix C: Interviews


Appendix D: Dissertations supervised by Dooyeweerd 


Publications by Dooyeweerd in English, French and German


Publications dealing with Dooyeweerd’s thought 


Dissertations devoted to Dooyeweerd’s thought


Writings by Dooyeweerd, 1913–1975


1913

a “Zielevrede.”

Poem.

Nil Desperandum Deo Duce, Orgaan van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, 29 Aug.1913, p.4.

b “Harmonie.”

Poem.

Nil Desperandum Deo Duce, 29 Aug. 1913, p. 9.


1914

a “Een woord aan onze Corpsvrienden.”

[A word to our fellow students.]

Nil Desperandum Deo Duce, 31 Oct. 1914, p. 2.


b “O Ziel, Gedenk.”

Poem.

Fraternitas 1.14 (1914): 201.


1915

a “De Leeuwerik.”

Poem.

Fraternitas 2.11 (1915): 145.


b “De neo-mystiek en Fr. Van Eeden.”

[The neo-mysticism of Frederik van Eeden.]

Essay dated 27 Nov. 1914.

Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, 1915, pp. 134–60.


c “De troosteloosheid van het Wagnerianism.”

[The cheerlessness of Wagnerianism.]

Essay dated 27 May 1915. Pp. 13.

Source of publication unknown. Offprint in Dooyeweerd Archief.


d “Wat ik op de laatste N.C.S.V. conferentie vond.”

[What I discovered at the last conference of the Nederlands-Christelijke Studentenvereeniging.]

Nil Desperandum Deo Duce, 20 Aug. 1915, pp. 1f.


1916

a “Het Nederlandsche lied?”

[The Netherlandic anthem?]

Nil Desperandum Deo Duce, 11 Feb. 1916, p. 6.

See also “Verkeerd begrepen,” Nil Desperandum Deo Duce, 25 March 1916, pp. 2f.


b “Indrukken van het jongste Caeciliaconcert, 11 Maart 1915.”

[Impressions of the recent St. Cecilia Concert, 11 March 1915.]

Fraternitas 2.6 (1915): 80–83.


c “Avond.”

Poem.

Faternitas 3 (1916): 89.


d Review of B. Wielenga, Het blonde beest; een tijdrede (Kampen, 1916).

Fraternitas 3 (1916): 123f.


e Review of J. Van Lonkhuyzen, Billy Sunday, een beeld uit het tegenwoordige Amerikaansche godsdienstig leven (Kampen, 1916).

Fraternitas 3 (1916): 124f.


f “Lachneia; een sproke.”

[Lachneia: A fairy tale.]

Fraternitas 3 (1916): 132–41, 161–69.


g Review of Mededeelingen van de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, vol. 1 nr. 1.

Fraternitas 3 (1916): 174f.


1917

a De Ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht.

[The Council of Ministers (Cabinet) in Dutch constitutional law.]

Doctoral dissertation, Free University. Pp. 432.

Amsterdam: Weduwe G. van Soest.


1920

a “Het vraagstuk der gemeentemonopolies in het belang der volksgezondheid, hoofzakelijk beschouwd in het licht van de nieuwe opvattingen inzake de bedrijfsvrijheid.”

[Municipal monopolies in public health and new views about freedom of enterprise.]

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 81 (1920): 126–51.


b Verslag der Commissie tot regeling der ziekenverzorging.

[Report of the commission for the regulation of health care.] Pp. 46.

(With D. A. P. N. Koole and G. J. Stemberg.)

The Hague: Staatsuitgeverij, 1920.


1921

a “Normatieve rechtsleer. Een kritisch-methodologische studie.”

[Normative legal theory; a study in critical methodology.]


1922

a “Een methodologische inleiding in de geschiedenis der rechtsphilosophie in het begin der XXe eeuw.”

[A methodological introduction to the history of the philosophy of law at the beginning of the 20th century.]

Dated “Good Friday 1922.” Never published. MS in Dooyeweerd Archief.


b "Een kritische-methodologische onderzoeking naar Kelsen’s normatieve rechtsbeschouwing.”

[A critical-methodological investigation into Kelsen’s normative view of law.]

Never published. MS in Dooyeweerd Archief. Pp. 74–88 were incorporated in the 1926 article “Calvinism contra Neo-kantianisme,” pp. 34–59. (See Verburg, biography, p. 33 n. 37.)


1923

a “Het Calvinistisch beginsel der souvereiniteit in eigen kring als staatkundig beginsel.”

[The Calvinistic principle of sphere-sovereignty as a political principle.]

Nederland en Oranje; officieel orgaan van den bond van Anti-revolutionaire propaganda-clubs in Nederland 4 (1923): 98f., 185–89; 5 (1924): 8–15, 27–31, 71–76.

NOTE: The last instalment ends with “To be continued.” However, the series was never resumed—possibly because of the appearance of the journal Antirevolutionaire Staatkunde. See Verburg, biography, p. 69.

NOTE 2: This journal should not be confused with one called Nederland en Oranje; orgaan der Centrale Antirevolutionaire Kiesveereniging te Amsterdam; cf. 1928b.

b

 “Roomsch-katholieke en Anti-revolutionaire Staatkunde.”

[Roman Catholic and Anti-revolutionary politics.]

Position paper written for the A.R. Party.

Feb. 1923.

Stencilled copy (incomplete) in ARP Archief.


c “De Staatkundige tegenstelling tusschen Christelijk-Historische en Antirevolutionaire partij.”

[The political contrast between the Christian-Historical Union and the Anti-Revolutionary Party.]

Position paper written for the A.R. Party.

Part 1: dated Feb. 1923; Part 2: dated March 1923; Part 3: dated Dec. 1923.

Stencilled copy in ARP Archief.


d “De Anti-revolutionaire en de Contra-revolutionaire lijn in de Staatkunde.”

[The Anti-revolutionary and the Counter-revolutionary line in politics.]

Position paper written for the A.R. Party.

April 1923.

Copy in ARP Archief.


e “De leer der rechtssouvereiniteit en die der staatssouvereiniteit in haar consequenties voor de verhouding van Overheid en onderdanen.”

[The theory of the sovereignty of law and that of state sovereignty in its consequences for the relation between Government and subjects.]

Position paper written for the A.R. Party.

Oct. 1923.

Copy in ARP Archief.


f "De Provinciale Staten.”

[The Provincial Legislatures.]

Position paper written for the A.R. Party.

Stencilled copy in Archief Kuyperstichting.


g "Medezeggenschap van de arbeiders in de bedrijven.”

[Co-determination by workmen in industry.]

Position paper written for the A.R. Party.

Stencilled copy in the archives of the Kuyperstichting.


h “Het Werkloosheidsvraagstuk.”

[The unemployment problem.]

Position paper written for the A.R. Party.

Stencilled copy in Archief Kuyperstichting.


1924

a “Vaccinatiedwang.”

[Compulsory vaccination.]

Position paper written for the A.R. Party.

Stencilled copy in Archief Kuyperstichting.


b “Doodstraf.”

[Capital punishment.]

Position paper written for the A.R. Party.

Stencilled copy in Archief Kuyperstichting.


c “De tegenwoordige stand van het vraagstuk der lijkverbranding.”

[The current state of the cremation question.]

Position paper written for the A.R. Party.

Stencilled copy in Archief Kuyperstichting.

NOTE: The ten position papers (“adviezen”) listed above are discussed in Verburg, biography, pp. 47–68.


d “Vermindering van de salarissen der rijksambtenaren.”

[Salary decreases for civil servants.]

Nederland en Oranje 4.11 (Feb. 1924): 166–73.


e "In den strijd om een Christelijke staatkunde. Proeve van een fundeering der Calvinistische levens– en wereldbeschouwing in hare wetsidee. Hoofdstuk 1: Het oude probleem der Christelijke politiek.”

[In the struggle for a Christian politics: An essay in grounding a Calvinistic worldview in its law-idea. Chapter 1: The old problem of a Christian politics.]

Antirevolutionaire Staatkunde 1 (1924/25): 7–25, 62–79, 104–18, 161–73, 189–200, 228–44, 309–24, 433–60, 489–504, 528–42, 581–98, 617–34; 2 (1926): 244–65, 425–45.

Continued in Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly edition): 1 (1927): 142–95.

NOTE: According to Verburg, biography, p. 73, this is the only “chapter” that was ever written.

Eng. trans. in process.

To be published in The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Ser. B, Vol. 5.


f Calvinisme en Natuurrecht.

[Calvinism and natural law.]

Paper published in preparation for a meeting of the Calvinistische Juristen Vereeniging, 25 May 1925. Pp. 32.

Amersfoort: Weduwe W. van Wijngen, 1924.

Eng. trans. “Calvinism and Natural Law.” In Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Ed. by Alan M. Cameron et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 2 (1997), pp. 3–38.


g “De staatkundige draagwijdte van het Calvinisme.”

[The political import of Calvinism.]

Paper read at the 2nd membership meeting of the Calvinistische Juristen Vereeniging, held at Amersfoort, 3 June 1924.

NOTE: Publication not found; ms not found; not mentioned in Verburg, biography, p. 70. Announced in Fraternitas, 1 May 1924, p. 89. This title may refer to 1924f.


h "Inzage in de bedrijfsboekhouding door de arbeidersvertegenwoordigers in de particuliere onderneming.” [Inspection of accounting records by employee representatives in a private company.]

Antirevolutionaire Staatkunde 1 (1924/25): 291–306.

Also as an offprint, published by the Calvinistische Juristen Vereeniging. Pp. 16.


i "Schoolartsen.”

[School physicians.]

Nederland en Oranje 5.6 (Sept. 1924): 97–99.


j “Crisiswerkloosheid en armenzorg.”

[Depression unemployment and public relief.]

Nederland en Oranje 5.9 (Dec. 1924): 136–44.


1925

a “Leugen en waarheid over het Calvinisme.”

[Lies and truth about Calvinism.]

Nederland en Oranje 6.4 (July 1925): 81–90.


1926

a “Tweeërlei kritiek. Om de principieele zijde van het vraagstuk der medezeggenschap.”

[Twofold criticism: The principle behind co-determination in industry].”

Antirevolutionaire Staatkunde 2 (1926): 1–21.


b “De band met het beginsel. Inzake het vraagstuk der medezeggenschap.”

[Our principles and co-determination in industry].”

Paper read to the voters’ club “Nederland en Oranje, local VIII” of Amsterdam.

Nederland en Oranje 7.1 (April-May 1926): 2–18; 7.3 (June 1926): 33–40.


c “Het oude probleem der Christelijke staatkunde.”

[The old problem of Christian politics].”

Summary of 1924e (first 12 instalments) “for the benefit of new readers of this journal.”

Antirevolutionaire Staatkunde 2 (1926): 63–84.


d “Calvinisme contra Neo-Kantianisme. Naar aanleiding van de vraag betreffende de kenbaarheid der goddelijke rechtsorde.”

[Calvinism contra Neo-Kantianism: Regarding the question of the knowability of the divine order for justice.]

Tijdschrift voor Wijsbegeerte 20 (1926): 29–74.


e De Beteekenis der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie.

[The significance of the law-idea for legal science and legal philosophy].

Inaugural oration, Free University, Amsterdam, 15 Oct. 1926. Pp. 112 (expanded version); pp. 78–112: endnotes.

Kampen: Kok, 1926.

Eng. trans. in process. To be published in The Collected Works of Herman Dooyeweerd. Series B, Volume 10. Footnotes on pp. 96–112 still to be translated.


f “Openingscollege.”

[Opening lecture.]

Text in Verburg’s biography, Bijlage, pp. 415–27.


g Letter to the Editor.

De Nieuwe Lingebode; Christelijk Weekblad voor de Betuwe, 3 Dec. 1926.

Withdraws his name from the list of supporters of the newly founded association for the defence of Christianity, “De Toortsdrager,” because it is uncritically interdenominational. (Cf. Verburg, biography, p. 110.)


1927

a De Bioscoopwet (Wet van de 14den Mei 1926, Staatsblad No. 118), toegelicht met toevoeging van verschillende gegevens uit de practijk. Pp. 230.

[The Cinema Act of 14 May 1926, with examples of its practical operation.]

Alphen aan den Rijn: Samson, 1927. (With J. W. Noteboom.)


b "De oorsprong van de anti-these tusschen Christelijke en Humanistische wetsidee en hare beteekenis voor de staatkunde.“

[The origin of the antithesis between the Christian and the Humanistic law-idea and its significance for politics].”

Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly) 1 (1927): 73–107.

Offprint: Kampen: Kok, 1927. Pp. 33.

An Eng. trans. by Phil Brouwer exists.


1928

a “Beginselen van huwelijkswetgeving.”

[Principles of marriage laws.]

Contribution to a discussion in the general membership meeting of 16 May 1928 of the Calvinistische Juristen Vereeniging [Association of Calvinist Legal Professionals.]

In Verslag van de Algemene Ledenvergadering der Calvinistische Juristen Vereeniging, pp. 14f.


b “Beginsel of utiliteit?

[Principle or utility?]

Nederland en Oranje; orgaan der Centrale Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam, no. 56/57 (May 1928).


c “Het juridisch causaliteitsprobleem in 't licht der wetsidee.”

[Jural causality in the light of the law-idea].

Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly) 2 (1928): 21–121.


d “Beroepsmisdaad en strafvergelding in 't licht der wetsidee. Een bijdrage tot de dogmatiek van de beroepsmisdaad der lege ferenda.” (Met Naschrift: Inzake het recht der Calvinistische wetenschapsbeschouwing, en het misverstand eener “neutraal-wetenschappelijke” kritiek.)

[Professional crime and punitive retribution in the light of the law-idea: A contribution to the doctrine of lege ferenda (what the law ought to be). With a postscript regarding the legitimacy of the Calvinistic conception of science and the misconception of a “neutral scientific” critique.]

Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly) 2 (1928): 233–309, 389–419, 419–436.


e “De Consequentie der Calvinistische Wetenschapsbeschouwing.”

[The implications of the Calvinistic view of science and scholarship.]

Report [condensed version?] of an address at the 47th annual meeting of the Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, Arnhem, 7 July 1927.

In Jaarboek van de Vrije Universiteit 1928, pp. 36–38.


f “De Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging.”

[The Protestant Rehabilitation Association.]

Report on the official establishment of this association on 13 April 1928.]

De Standaard, 24 Sept. 1928.


g “De verhouding van de taak van diaconie, overheid en philanthropie inzake de ziekenverpleging.”

[The relation between the roles of diaconate, government and philanthropy in nursing.]

Diaconaal Correspondentieblad 26 (1928): 126–39; 27 (1929): 113f., 158–73. (With A. J. L. van Beek Calkoen, C. Lindeboom and J. Oranje.)


h “De universaliteit der rechtsgedachte en de idee van den kultuurstaat.”

[The universality of the notion of law and the idea of civilization.]

Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, 1928, pp. 103–21.


1929

a “De strijd om de grondslagen van het volkenrecht.”

[The battle over the foundations of international law.]

De Volkenbond 4 (1929): 316–20.


b “De Dietsche cultuurgedachte uit Calvinistisch oogpunt bezien.”

[The conception of culture in the Greater Netherlandic Movement, considered from a Calvinistic viewpoint.]

Jaarboek van het Dietsch Studentenverbond, 1929/30, pp. 44–47.


1930

a “De bronnen van het stellig recht in het licht der wetsidee. Een bijdrage tot opklaring van het probleem inzake de verhouding van rechtsbeginsel en positief recht.”

[The sources of positive law in the light of the law-idea: Toward a clarification of the relationship between jural principle and positive law.]

Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly) 4 (1930): 1–67, 224–63, 325–62; 8 (1934): 57–94.


b “De structuur der rechtsbeginselen en de methode der rechtswetenschap in het licht der wetsidee.”

[The structure of legal principles and the method of legal science in the light of the law-idea.]

In Wetenschappelijke Bijdragen, aangeboden door hoogleeraren der Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, 20 October 1930. Pp. 223–66.

Amsterdam: Dagblad en Drukkerij De Standaard.

To be published in Essays on Time, Law and History. Series B, Volume 7 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


1931

a De crisis der Humanistische staatsleer in het licht eener Calvinistische kosmologie en kennistheorie.

[The crisis of humanistic constitutional law in the light of a Calvinistic cosmology and epistemology.]

Amsterdam: Ten Have. Pp. 209.

To be published as “The Crisis of Political Philosophy” in The Collected Works of Herman Dooyeweerd. Series B, Volume 9.


b Review of Annalen der critische philosophie. Orgaan van het Genootschap voor critische philosophie.

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 92 (1931): 439–44.


c “Mr. D. P. D. Fabius †”

Weekblad voor het Recht, 31 Dec. 1931, p. 4.


1932

a “Ter nagedachtenis van Prof. Dr. D. P. D. Fabius.”

[In memoriam Professor Fabius.]

Jaarverslag van de Calvinistische Juristen Vereeniging, 1931/32, pp. 37–39.


b De zin der geschiedenis en de “Leiding Gods” in de historische ontwikkeling.

[The meaning of history and “God’s guidance” in historical development.]

Paper read to the third general meeting of alumni of the Free University, Leeuwarden, 17 May 1932.

Publication 5 of the Reünisten-organisatie [alumni organization] of Nil Desperandum Deo Duce. Pp. 20.

Not to be confused with Undated:e.


c "Het Amsterdamsche rapport inzake de medezeggenschap van het personeel in de Gemeentebedrijven en -diensten.”

[The Amsterdam report on co-determination by municipal employees.]

Antirevolutionaire Staatkunde 8 (1932): 71–86, 121–32, 157–68.


d “Norm en Feit. Een kritische beschouwing naar aanleiding van het geschrift van Mr. S. Rozemond over “Kant en de Volkenbond.”

[Norm and fact: A critical examination in response to S. Rozemond on “Kant and the League of Nations.”]

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 93 (1932): 155–214.


1933

a “Rede ter overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit aan Prof. Dr. D. H. Th. Vollenhoven op Woensdag 21 September 1932.”

[Address on the occasion of the transfer of the office of rector of the Free University to Professor Vollenhoven on 21 Sept. 1932.]

In Jaarboek der Vrije Universiteit, 1933, pp. 65–81.


b “De theorie van de bronnen van het stellig recht in het licht der wetsidee.”

[The theory of the sources of positive law in the light of the law-idea.]

Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 19.1 (1932/33): 1–28.

See also a report of the discussion period in ibid., 19.2 (1932/33): 1–10, 24–31.

See also Mensch en Maatschappij 9 (1933): 340–96.


c "De Grondwet van de nieuwe Duitsche Evangelische Kerk en de positie der Gereformeer- den in de ‘Landskerken’.”

[The constitution of the new German Evangelical Church and the status of the Reformed in the territorial (established) churches.]

Antirevolutionaire Staatkunde 9 (1933): 433–46.


1934

a “Rechtsbescherming tegen de overheid.”

[Legal protection against the government.]

Contribution to a discussion in the meeting of 9 May 1934.

Verslag der besprekingen van de Calvinistische Juristen Vereeniging, 1934, pp. 7f.


b “Staat en beroepsmisdaad. Het principieele vraagstuk van de gerechte bestraffing der beroepsmisdaad en het beveiligingsrecht.”

[The state and professional crime: The principle of just punishment of professional crime and security laws.]

Orgaan ten dienste der Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging 2 (1934): 33–36, 41–43.


c “De zin der geschiedenis vanuit de openbaring.”

[The meaning of history in the light of revelation.]

Vox Theologica 5 (1934): 117–22.


1935

a “Het vraagstuk van het organisch kiesrecht in een nieuw stadium.”

[A new phase in the question of organic suffrage.]

Paper read to the Central Anti-Revolutionary Voters’ Club of Amsterdam, 28 May 1934.

In Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, 1935, pp. 105–21.


b “Het strafrechtcongres te Berlijn.”

[The Berlin conference on criminal law.]

De Standaard, 31 Aug., 2 and 4 Sept. 1935.

See also below in Orgaan ten dienste der Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging (1936).


c “De wetsbeschouwing in Brunner's boek ‘Das Gebot und die Ordnungen’.”

[The view of law in Brunner’s book Das Gebot und die Ordnungen.]

Paper (expanded version) presented to the 18th Conference of the Calvinist Student Movement, held in Lunteren, 4 Sept. 1935.

To be published as “Brunner’s View of Law entailed in his work The Divine Imperative” in Philosophy and Theology. Series B, Volume 8 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.

Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly) 9 (1935): 334–74.


d De Wijsbegeerte der Wetsidee.

[The Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Amsterdam: H. J. Paris Uitgeverij, 3 vols., 1935–36.

Boek I: De Wetsidee als grondlegging der wijsbegeerte. [Vol. I: The law-idea as foundational for philosophy.] Pp. xvi, 530.

Boek II: De functioneele zin-structuur der tijdelijke werkelijkheid en het probleem der kennis. [Vol. II: The functional meaning structure of temporal reality and the epistemological problem.] Pp. viii, 534.1936

a De Wijsbegeerte der Wetsidee.

[The Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Amsterdam: H. J. Paris Uitgeverij.

Boek III: De individualiteits-structuren der tijdelijke werkelijkheid. [Vol. III: The individuality structures of temporal reality.] Pp. xvi, 632.


b “Het dilemma voor het christelijk wijsgeerig denken en het critisch karakter van de Wijsbe-geerte der Wetsidee."

[The dilemma of Christian philosophical thought and the critical nature of the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Philosophia Reformata 1 (1936): 3–16.


c “Het tijdsprobleem en zijn antinomieën op het immanentiestandpunt.”

[The problem of time and its antinomies on the standpoint of immanence philosophy.]

Philosophia Reformata 1 (1936): 65–83; 4 (1939): 1–28.

To be published, together with 1940d, in Essays in Time, Law and History. Series B, Volume 7 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


d “De strijd om het vraagstuk der Christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de Christelijke levens– en wereldbeschouwing.”

[The debate about organizations of Christian employers in light of a long-standing issue within the Christian worldview.]

Paper read at the general membership meeting of the Association of Christian Employers, held in The Hague, 9 Sept. 1936.

De Werkgever, 1 Sept. 1936.

Separately published for circulation prior to the meeting by the Christelijke Werkgeversvereeniging. Pp. 31.

NOTE: For its hostile reception, see De Standaard, 10 Sept. 1936.


e “De Christelijke Staatsidee.”

[The Christian idea of the state.]

Address to the national rally of the Young Antirevolutionaries, held in Apeldoorn, 3 Oct. 1936.

Rotterdam and Utrecht: Libertas-Drukkerijen. Pp. 56

Eng. trans.: The Christian Idea of the State. Translated by J. N. J. Kraay. 1968.

Republished in Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Ed. by Alan M. Cameron et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 2 (1997), pp. 121–55.

Reprinted in Political Philosophy. Ed. by Daniël Strauss. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series D, Volume 1 (2004), pp. 17–47.


f “Het strafrechtcongres te Berlijn.”

[The Berlin conference on criminal law.]

Orgaan ten dienste der Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging 4.6 (1936): 41–44; 4.7 (1936): 50–53; 4.8 (1936): 57–60.


1937

a “De gevaren van de geestelijke ontwapening der Christenheid op het gebied van de Wetenschap."

[The dangers of Christendom’s intellectual-spiritual disarmament in the field of academic scholarship.]

In J. H. de Goede Jr., comp., Geestelijk weerloos of weerbaar? De geestelijke ontwapening der Christenheid onder doopersche invloeden van velerlei aard.

Amsterdam: Uitgevers-maatschappij Holland. Pp. 151–212.

Eng. trans.: “The dangers of the intellectual disarmament of Christianity in Science.” In Christian Philosophy and the Meaning of History. Ed. by Magnus Verbrugge et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 1 (1996), pp. 67–104.


b “Het vrijwilligersstelsel in den voorlichtingsdienst en de objectiviteit der reclasseeringsrapporten."

[The system of volunteers in information services and the objectivity of rehabilitation reports.]

Orgaan ten dienste der Protestants-Christelijke Reclasseringsvereeniging 5 (1937): 33–38, 41–43; see also pp. 89f.


c “Naschrift bij Stoker's verhandeling ‘Iets oor Kousaliteit’.”

[Postscript to Stoker’s treatise on causality.]

Philosophia Reformata 2 (1937): 97f.


d “De beteekenis van de Wijsbegeerte der Wetsidee voor de theorie der menschelijke

samenleving.”

[The significance of the Philosophy of the Cosmonomic Idea for the theory of human society.]

Paper read to the annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, held in Utrecht, 16 Dec. 1936

Philosophia Reformata 2 (1937): 99–116.

Summary, with discussion, in Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 2.1 (1937): 3–5


e Geloof en Historie.

[Faith and History.]

Stencilled notes of four lectures delivered in The Hague and Rotterdam during the season 1936/37; in Amsterdam during 1937/38, in Utrecht during 1940/41. Pp. 29.

NOTE: Copies were offered for sale in an announcement in Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 3.1 (1938): 6; ibid., 6.1 (1941): 4.

Cf. also Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 2.3 (1937): 89.

Copy in the Dooyeweerd Centre.


f “Grondproblemen in de leer der rechtspersoonlijkheid; een critische beschouwing naar

aanleiding van H. J. Wolff’s standaardwerk ‘Organschaft und juristische Person’.“

[Foundational problems in the theory of legal personhood: A critical appraisal of Hans Julius Wolff’s standard work Organschaft und juristische Person (Berlin, 1933).]

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 98 (1937): 199–263, 367–421 (Parts I; II).

NOTE: The Dooyeweerd Archief has offprints: Pp. 65; 55.


g “Compte Rendu Critique: J. Bohatec, Calvin und das Recht (1934).”

[Review article of Calvin und das Recht (1934) by J. Bohatec.]

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15 (1937): 243–58.


h “De plicht der jongere generatie tegenover Kuyper's geestelijke nalatenschap.”

[The duty of the younger generation with respect to Kuyper’s spiritual legacy.]

Address at the 19th rally of the League of Reformed Young Women’s Associations, Zwolle, 19 May 1937.

In Volhardt; uitgave van de Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden Grondslag in Nederland. Pp. 12–21.


i “Wat de Wijsbegeerte der Wetsidee aan Dr Kuyper te danken heeft.”

[What the Philosophy of the Cosmonomic Idea owes Dr. Kuyper.]

De Reformatie, 29 Oct. 1937, pp. 63–65.

Extracts in Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 2.2 (1937): 9f.


1938

a “Openingswoord.”

Opening remarks at the annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 3 Jan. 1938.

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 3.1 (1938): 28–30.


b “De verhouding tusschen individu en gemeenschap in de Romeinsche en Germaansche eigendomsopvatting.”

[The relation between individual and community in the Roman and the Germanic view of property.]

Paper presented for discussion at the 9th annual meeting of alumni of the Free University, Den Dolder, 19–20 April 1938. Pp. 39.

Publication nr. 10 of the Reünistenorganisatie ‘Nil Desperandum Deo Duce.’

2nd rev. ed., 1942.

Reprint: Amsterdam, 1957.

Reprinted in H. Dooyeweerd, Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtswetenschap (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1962), pp. 147–215.

To be published in Essays on Time, Law and History. Series B, Volume 7 of The Complete Works of Herman Dooyeweerd.


c “Pessimistische cultuurbeschouwing.”

[A pessimistic view of culture.]

Text of a radio talk for the Christian broadcast association, 25 April 1938.

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 3.1 (1938): 1–4.


d “Reclasseering.”

[Rehabilitation.]

In 40 Jaar Christelijke maatschappelijke arbeid in Nederland. Pp. 33–35.

Publication by the Centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijke Philanthropische Inrichtingen on the occasion of the 40th anniversary of the reign of Queen Wilhelmina.


e Recht en Historie.

[Right and History.]

Paper read to the 23rd Academic Assembly of the Free University, held at Assen, 13 July 1938.

Assen: G. F. Hummelen. Pp. 64.

To be published in Essays on Time, Law and History. Series B, Volume 7 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


f “Het substantieprobleem.”

[The problematic concept of substance.]

Short summary (by the author) in Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 3.2 (1938): 41–43.


g “Geloof en wetenschap.”

[Faith and Science.]

Summary of an improvisation delivered at the 21st conference of Calvinist students, held at Lunteren, August 1928.

In Geloof en wetenschap (n.p., n.d.). Publication of the Calvinistische Studentenbeweging. Pp. 26–28.


h “De niet-theoretische vóóroordeelen in de wetenschap. Critiek op een oncritische critiek.”

[Non-theoretical presuppositions in science and scholarship: critique of an uncritical critique.]

Philosophia Reformata 3 (1938): 193–201.

Identical reprint in Vox Theologica 10 (1939): 103–09.


i “Ten Geleide.”

[By way of introduction.]

In J. M. Spier, Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee (Zutphen: Ruys, 1938).


1939

a “Kuyper's wetenschapsleer.”

[Kuyper’s philosophy of science.]

Paper presented to the 3rd annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 2 Jan. 1939.

Philosophia Reformata 4 (1939): 193–232.

Summary in Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 4.1 (1939): 4f.

To be published in Philosophy and Theology. Series B, Volume 8 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


b “Het substantiebegrip.”

[The concept of substance.]

Improvisation at the annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 3 Jan. 1939.

Typescript. Dooyeweerd Archief.

Extract in Verburg, biography, pp. 238f.


c “Das natürliche Rechtsbewusztsein und die Erkenntnis des geoffenbarten göttlichen

Gesetzes.”

[Natural law and knowledge of the revealed law of God.]

Paper read at the Theologische Konferenz held in Zurich, 28 Feb. 1939.

Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly) 13 (1939): 157–82.

Summarized in De Standaard, 27 Feb.1939; in Algemeen Handelsblad, 28 Feb. 1939.


d “De wijsgeerige achtergrond van de moderne democratische reactie tegen het individualisme.”

[The philosophical background of the modern democratic reaction to individualism.]

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 4.2 (1939): 7–10.


e “De beteekenis van de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

Paper presented in a meeting of the Vereeniging voor Wijsbegeerte, The Hague, 17 April 1939.

Summary in the daily Het Vaderland, 18 April 1939.


f “De transcendentale critiek van het wijsgeerig denken. Een bijdrage tot overwinning van het wetenschappelijk exclusivisme der richtingen.”

[The transcendental critique of philosophic thought: Contribution toward overcoming the scientific exclusivism of the schools.]

Synthese; maandblad voor het leven van onzen tijd 4 (1939): 313–39.

NOTE: Continued in a second instalment, which instalment, together with German translations of both instalments, was never published. Present in Dooyeweerd Archief? Cf. Verburg, p. 244, n. 29.


g Oud-Vaderlandsch Recht

[Medieval Dutch Law.]

Stencilled lecture notes. Pp. 133.

Amsterdam: J. A. Hanenburg.


h A.R.P. ordeningsrapport.

[Possibly co-authored by H. Dooyeweerd.]

NOTE: MS must be dated ante 1940. Possibly in ARP Archief.


i Rechtsfilosofische opstellen.

Collected offprints from Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly).

Kampen: Kok, 1928–1939.

NOTE: Contains 1928c, 1928d, 1930a, 1933c, 1935c, 1939c. Available in the VU Library under call number BN.00182.


1940

a “De ontbinding van de West-Europeesche cultuur-gemeenschap.”

[The disintegration of the Western European cultural community.]

Brief summary of the opening remarks at the 4th annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 2 Jan. 1940.

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 5.1 (1940): 3.


b “De Wijsbegeerte der Wetsidee en het Substantiebegrip.”

[The philosophy of the Cosmonomic Idea and the concept of substance.]

Paper, with theses and discussion, presented in the meeting of the Christian Association of Physicists and Physicians, 9 Dec. 1939 and 6 Jan. 1940.

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur– en Geneeskundigen in Nederland 40.2 (1940): 41–58.


c Het tijdsprobleem in de Wijsbegeerte der Wetsidee.

[The problem of time in the philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Paper presented to the Gereformeerde Psychologische Studievereeniging in its fall meeting [orig. 6 June 1940]. Pp. 65.

N.p, n.d. [Loosduinen: Drukkerij Kleijwegt]

NOTE: 24 theses, accompanying the paper, were printed separately. Pp. 14.


d “Het tijdsprobleem in de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[The problem of time in the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Philosophia Reformata 5 (1940): 160–82, 193–234.

To be published in Reformation and Scholasticism, Volume II. Series A, Volume 6 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


e “Een bijdrage tot overwinning van het wetenschappelijk exclusivisme der richtingen.”

[Contribution toward overcoming the scientific exclusivism of the schools.]

Summary of articles published elsewhere about transcendental critique.

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbeerte 5.2 (1940): 7–9.


f Review of Johannes J. Poortman, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie

(Leiden, 1939).

Philosophia Reformata 5 (1940): 183–92.


g “De ‘Théorie de l'institution’ en de staatsleer van Maurice Hauriou.”

[The concept of “institution” in the political philosophy of Maurice Hauriou.]

Antirevolutionaire Staatkunde (quarterly) 14 (1940): 301–47; 15 (1941): 42–70.

NOTE: Journal ceased publication when party went underground; a third instalment of this study was never published; a printer’s proof is in the Dooyeweerd Archief.


h “Saevis tranquillus in undis.”

[Tranquil in rough waters.] [Motto of William of Orange.]

Calvinistisch Studentenblad 4 (Dec. 1940).


1941

a “De transcendentale critiek van het wijsgeerig denken en de grondslagen van de wijs-geerige denkgemeenschap van het Avondland.”

[The transcendental critique of philosophic thought and the foundations of the philosophical community of the West.]

Paper presented at the 5th annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Amsterdam, 2 Jan. 1941.

Philosophia Reformata 6 (1941): 1–20.


b “Het archimedisch punt der wijsbegeerte bij anderen en bij ons.”

[The Archimedian point of philosophy with others and with us.]

Summary of a paper presented at the 5th annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 2 Jan. 1941.

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 6.1 (1941): 2f.


c Review of H. J. Pos, Philosophie der wetenschappen (Arnhem, 1940).

Vox Theologica 12 (1941): 85–90.


d Review of Vraagstukken uit de Natuurphilosophie; verslag van de zevende algemeene

vergadering der Vereeniging voor Thomistische Wijsbegeerte. Supplement of Studia Catholica 1940.

Philosophia Reformata 6 (1941): 57–64.


e “De vier religieuze grondthema's in den ontwikkelingsgang van het wijsgeerig denken van het Avondland. Een bijdrage tot bepaling van de verhouding tussen theoretische en religieuze dialectiek.”

[The four religious ground-motives in the development of Western philosophy: A contribution toward determining the relation between theoretical and religious dialectics.]

Philosophia Reformata 6 (1941): 161–79.


f “Een tweegesprek met Prof. Ovink over dogmatische en critische wijsbegeerte. Naar aanleiding van Philosophie und Sophistik door Prof. Dr. B. J. H. Ovink.”

[A dialogue with Professor B. J. H. Hovink about “dogmatic” and “critical” philosophy in response to his book Philosophie und Sophistik.]

Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 42 (1941): 209–27.


g “De zin der geschiedenis.”

[The meaning of history.]

Paper read at the conference of the Calvinistische Studentenbeweging held at Amerongen on 1–5 Sept. 1941 (see report in De Standaard of 9 Sept. 1941).

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 6.4 (1941): 83–85.


h “In memoriam Ds. A. G. H. Van Hoogenhuyze.”

Orgaan ten dienste der Protestants-Christelijke Reclasseeringsvereeniging 9 (1940/41): 241f.


i “Naar meer eenheid in de organisatie van het reclasseeringswerk.”

[Toward greater unity in the organization of rehabilitation.]

Orgaan ten dienste der Protestants-Christelijke Reclasseeringsvereeniging 9 (1941): 209–13, 228f.


k “De zin van het Huwelijk.”

[The meaning of marriage.]

Eleven theses, published in preparation for the annual study conference of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 6 Jan. 1942.

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 6.4/5 (Dec. 1941): 111f.


j “Ten afscheid.”

[By way of farewell.]

Orgaan ten dienste der Protestants-Christelijke Reclasseeringsvereeniging 10 (1940/41): 29f.


1942

a “De vier religieuze grondthema’s van het wijsgeerige denken van het Avondland.”

[The four religious basic themes of Western philosophy.]

Summary of a paper presented at the 6th annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 5 Jan. 1942.

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, June1942, p. 6.


b “De leer der analogie in de Thomistische wijsbegeerte en in de Wijsbegeerte der Wets-

idee. Naar aanleiding van het verslag van de achtste algemeene vergadering der Vereeniging voor Thomistische Wijsbegeerte: “De Analogie van het Zijn”.

[The doctrine of analogy in Thomistic philosophy and in the Philosophy of the Cosmonomic Idea. Response to the proceedings of the eighth general meeting of the Vereeniging voor Thomistische Wijsbegeerte under the theme “The analogy of being.”]

Philosophia Reformata 7 (1942): 45–57.


c “Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[The philosophy of the Cosmonomic Idea.]

In Encyclopaedisch Handboek voor het Moderne Denken, 2nded., 1942, pp. 819–25; 3rd ed., 1950, pp. 814–18.

Arnhem: Van Loghum Slaterus.


d “De zin der geschiedenis.”

[The meaning of history.]

In J. D. Bierens de Haan, ed., De zin der geschiedenis. Pp. 17–27.

Assen: Van Gorcum.

Eng. trans.: “The Meaning of History.” In Christian Philosophy and the Meaning of History. Ed. by Magnus Verbrugge et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 1 (1996), pp. 39–46.

e What is the qualifying function of a conversation? Does pre-scientific knowledge of supra-

analytical reality involve a subject-subject relationship? Is a logical concept a logical object or subject? How is time expressed in pictorial art? Is worship (“de cultus”) a moral analogy in the modal structure of faith?

Answers to questions in the Question and Answer column.

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 7.1/2 (June 1942): 17–21.

NOTE: Cf. Verburg, biography, pp. 263f.


f What is entailed in the concept individuality structure? Why can a guiding function reveal a relation to a founding function (Wijsbegeerte der Wetsidee 3: 87)? What is the meaning of the concept ‘equilibrium’ in connection with the aesthetic and the jural law-sphere?

Answers to questions in the Question and Answer column.

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 7.3/4 (Oct. 1942): 64f.


g “De leer van den mensch in de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[The doctrine of man in the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

32 Theses.

Summary of a paper to be presented at the annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 4 Jan. 1943.

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 7.5 (Dec. 1942): 134–43.

NOTE: Report, with discussion, in Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 8.1 (1945): 32–34.

Trans. into Afrikaans: 1969a.


h De leer van de mensch in de Wijsbegeerte der Wetsidee.

[The doctrine of man in the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Amsterdam: Vrije Universiteit, 1942. Pp. 11.

NOTE: According to P.v.V. [Peter van Veldhuizen ?], this is a corrupt text, of doubtful origin. Possibly a reprint made in the 1970s. Compare with 1942g and 1954j.


i “De essentie van het Christelijk geloof.”

Voordracht voor het Comité Levensvragen, Gereformeerde Kerk, Amsterdam-Zuid, 1 March 1942.

Eng. trans.: “The Essence of the Christian Faith.” Translated by Magnus Verbrugge. Hard copy in the Dooyeweerd Centre.


1943

a “De idee der individualiteits-structuur en het Thomistisch substantiebegrip. Een critisch

onderzoek naar de grondslagen der Thomistische zijnsleer.”

[The idea of individuality structures and the Thomistic concept of substance: A critical investigation into the foundations of Thomistic ontology.]

Philosophia Reformata 8 (1943): 65–99; 9 (1944): 1–41; 10 (1945): 25–48; 11 (1946): 22–52.


1944

a “Aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te Utrecht op

16 Maart 1944.”

[To the General Synod of the Reformed Churches in the Netherlands, assembled in Utrecht on 16 March 1944.]

Letter about the threatened suspension of Professor Klaas Schilder, signed by R. J. Dam, H. Dooyeweerd, M. B. van ’t Veer and D. H. Th. Vollenhoven, and co-signed by more than 700 others.

Dated Amsterdam, 10 March 1944.

Copy in Dooyeweerd Archief, afdeling Vrijmaking.


b “Aan den Raad van de Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid.”

[To the council of the Reformed Church of Amsterdam South.]

Letter about the suspension of Professor Klaas Schilder, signed by H. Dooyeweerd and D. H. Th. Vollenhoven.

Dated Amsterdam, May 1944.

Copy in Dooyeweerd Archief, afdeling Vrijmaking.


c “Aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te Utrecht.”

[To the General Synod of the Reformed Churches in the Netherlands, assembled in Utrecht.]

Open letter about the suspension of Professor Klaas Schilder, signed by H. Dooyeweerd and D. H. Th. Vollenhoven. Printed. Pp. 16.

Dated Amsterdam, 5 June 1944.

Copy in Dooyeweerd Archief, afdeling Vrijmaking.


d Enkele opmerkingen inzake de ‘Richtlijnen’ betreffende een toekomstige bedrijfsorganisatie.

[Some comments re the “Guidelines” for the future organization of commercial and industrial firms.]

Stencil. N.p., n.d. [1944]. Pp. 15.


e “Het nieuwe Mededeelingenblad.”

[The new newsletter.]

Mededeelingen der Protestants-Christelijke Reclasseeringsvereeniging aan haar leden, No. 1 (15 Aug. 1944): 1f.


1945

a “Na de bevrijding.”

[After the liberation.]

Orgaan ten dienste der Protestants-Christelijke Reclasseeringsvereeniging 14 (1945): 1.


b “In memoriam D. Noordam.”

Orgaan ten dienste der Protestants-Christelijke Reclasseeringsvereeniging 14 (1945): 2.


c “Voorwoord.”

[Foreword.]

In J. C. Baak, Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden? Bijdrage tot het vraagstuk van de verhouding van de Christelijke vrijheid tot de politieke vrijheden. P. 3.

Amsterdam: Ten Have.


d “Ter inleiding van ‘Nieuw Nederland’.”

[Introducing Nieuw Nederland.]

Nieuw Nederland, vol. 1, nr. 1 (31 Aug. 1945): 1f.


e “De Anti-these.”

[The antithesis.]

Series of articles in Nieuw Nederland, 7 Sept. 1945 to 19 April 1946.

Reprinted for the most part in Vernieuwing en bezinning (1959).

Eng. trans. Roots of Western Culture; see 1979a.


f “'s Hoogen Raads beleid tijdens de bezetting.”

[The policy of the Supreme Court during the occupation.]

Nieuw Nederland, 26 Oct. 1945.


g Publiek- en privaatrecht.

[Public law and private law.]

Stencilled lecture notes. Pp. ?

Amsterdam: J. A. Hanenburg.

NOTE: Verburg, biography, pp. 278f., dates the first ed. (2 vols.) from 1941, followed by several (undated) reprints (with minor variants) in one vol., the last dated 1964.

See also 1952f and 1958b: Vol. IV.


1946

a “Het wetsbegrip in de economie.”

[The concept of law in economics.]

Summary of paper presented at the annual meeting of the Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Jan. 1946.

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Aug. 1946, pp. 2f.


b “De transcendentale critiek van het wijsgeerig denken.”

[The transcendental critique of philosophic thought.]

Syllabus 1945–1946, pp. 43–59, of the Stichting Studium Generale, Technological University of Delft.

Delft: Delftsche Uitgeversmaatschappij, 1946.


c “De regeeringsplannen inzake de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.”

[The government’s plans regarding industrial democracy.]

Nieuw Nederland, 25 Jan., 1, 15 and 22 Feb., and 1 March 1946.


d “Reformatie of accommodatie.”

[Reformation or accommodation.]

Nieuw Nederland, 26 April – 5 July 1946.


e “De verhouding van individu en gemeenschap rechtswijsgeerig bezien.”

[The relation of individual and community from the perspective of legal philosophy.]

Paper read at the 19th conference of Nederlandse Philologen, held at Amsterdam in April 1946.

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 39 (1946): 5–11.

Eng. trans.: “The Relation of the Individual and Community from a Legal Philosophical Perspective.” In Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Ed. by Alan M. Cameron et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 2 (1997), pp. 91–8.

Reprinted in Political Philosophy. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series D, Volume 1 (2004), pp. 49–56.

NOTE: An abridged version of the paper was published in the conference proceedings: Handelingen van het 19e Nederlandsche Philologen-congres gehouden te Amsterdam, 25–26 April 1946 (Groningen, 1946), pp. 87–90.


f “Is een bedrijfstak een natuurlijke gemeenschap?”

[Is a branch of industry a natural community?]

Nieuw Nederland, 23 and 30 Aug., 6, 13 and 27 Sept., 11 Oct. and 1 Nov.


g Encyclopaedie der Rechtswetenschap.

Vol I: Inleiding en Historisch gedeelte.

Vol. II: Thetisch gedeelte.

[Encyclopedia of the science of law. Vol. I: Introduction and Historical part. Vol. II: Thetical part.]

Stencilled lecture notes.

Amsterdam: H. J. Paris.

NOTE: The Library of the Free University lists reprints from 1962, 1964, 1966, 1967 and 1968.

Eng. trans.: see 1966b.


h Encyclopaedie der Rechtswetenschap.

Stencilled lecture notes, published by the oratorical society D.A.V.I.D. and marked “Niet in den handel” [private publication].


i “Enkele stellingen over de beteekenis van de Wijsbegeerte der Wetsidee voor de Wisen Natuurkunde”

[10 theses about the significance of the Philosophy of the Cosmonomic Idea for science and mathematics.]

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 11.1 (Sept. 1946): 20–22.


j “Het probleem van het compositum van ziel en lichaam in de Scholastiek.”

[The problem of the soul-body composite in Scholasticism.]

Philosophia Reformata 10 (1946):


1947

a “Groen van Prinsterer en de souvereiniteit in eigen kring.”

[Groen van Prinsterer and sphere-sovereignty.]

Nieuw Nederland, 10, 17, 24 and 31 Jan. 1947.


b “De eenheid der wetenschap in het geloof.”

[The unity of science in faith.]

Paper presented to the Convent van Christen-Studenten, Utrecht, 27 Jan. 1947.

Polemios vol. 2, no. 9.


c “Wat is een natuurlijke gemeenschap?”

{What is a natural community?]

Nieuw Nederland, 7, 14 and 21 Feb. 1947.


d “Introduction to a Transcendental Criticism [sic] of Philosophic Thought.”

Translation of a lecture delivered to French students in Amsterdam under the title “Introduction à une critique transcendentale de la pensée philosophique.”

The Evangelical Quarterly 19 (1947): 42–51.e Tien voordrachten over sociologie.

[Ten lectures on sociology.]

Syllabus 1946–1947, pp. 129–78 of the Stichting Studium Generale, Technological University of Delft.

Delft: Delftsche Uitgeversmaatschappij.

NOTE: Rev. ed., “Grondproblemen der wijsgerige sociologie,” in Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis (1962), pp. 67–146.

Eng. trans. A Christian Theory of Social Institutions. Trans. by Magnus Verbrugge. Ed. by John Witte, Jr. La Jolla, CA: The Herman Dooyeweerd Foundation, 1986. Pp. 120. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume ?

See also 1948b.


f Remarks re “Church institute and kingdom of God.”

Contribution to a debate at the special membership meeting dealing with the church Liberation of 1944, 22 June 1946.

Report in Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische wijsbegeerte 12.1 (April 1947): 28–67.

Extracts in Verburg, biography, 305–07.


g “Reformatie en humanisme.”

[Reformation and humanism.]

Nieuw Nederland , 7 March – 3 Oct. 1947.


h “Opkomst en grondproblemen der moderne sociologie.”

[The rise and fundamental problems of modern sociology.]

Nieuw Nederland, 10, 24 and 31 Oct. and 7 Nov. 1947; 12, 19 and 26 March; 8 April and 13 May 1948.


i “Calvijn als bouwer.”

[Calvin as builder.]

Polemios, vol. 2, nos. 22 and 23.


1948

a “Natuurlijke gemeenschap en ongedifferentieerde samenleving.”

Report [by J. P. A. Mekkes] of a paper presented at the annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 6 Jan. 1948.

Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, June 1948, p. 5.


b “Grondproblemen der moderne sociologie.”

[Fundamental problems of modern sociology.]

Nieuw Nederland, 12, 19 and 26 March, 8 April, and 13 May 1948.

Republished in 1963a: Vernieuwing en bezinning, second, enlarged ed.


c “Het wijsgeerig tweegesprek tusschen de Thomistische philosophie en de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[The philosophical dialogue between Thomist philosophy and the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Response to H. Robbers, “Het natuur-genade-schema als religieus grondmotief der scholastieke wijsbegeerte,” Studia Catholica 23 (1948): 69–86.

Philosophia Reformata 13 (1948): 26–31, 49–58.

NOTE: For Robbers’ reply, see his “De Calvinistische Wijsbegeerte der Wetsidee in gesprek met het Thomisme,” Studia Catholica 24 (1949): 161–71.

See also 1966c for a continuation of the dialogue.

The entire exchange to be published in Philosophy and Theology. Series B, Volume 7 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


d “Introduction à une critique transcendentale de la pensée philosophique.”

[Introduction to a transcendental critique of philosophic thought].

In Mélanges philosophiques. Bibliothèque du Xme Congrès international de philosophie 2: 70–82.

Amsterdam: L. J. Veen.

NOTE: Verburg, biography, 299 n. 8, equates this paper with 1947a.


e Transcendental Problems of Philosophic Thought: An Inquiry into the Transcendental Conditions of Philosophy. Pp. ix, 80.

Grand Rapids: Eerdmans.


f “Een nieuw geschrift over Hauriou's leer der “Institution”.

[A new publication on Hauriou’s doctrine of “institution.”]

Review article of J. A. Schellekens, O.P., De leer over de “Institution” bij M. Hauriou; een sociologische en rechtswijsgerige studie (diss. Nymegen).

Bestuurswetenschappen 2 (1948): 1–15.


g “Groens ‘Ongeloof en Revolutie’.”

[Groen’s Unbelief and Revolution.]

Nederlandsche Gedachten 4 (1948): 53–57.

Republished in 1963a: Vernieuwing en bezinning, second, enlarged ed.


h “Rondom het biologisch soortbegrip.”

[Concerning the concept of species in biology.]

(With J. Lever.)

Philosophia Reformata 13 (1948): 119–38; 14 (1949): 6–32; 15 (1950): 1–23.


i “Het wijsgerig denken.”

[Philosophic thought.]

In 50 Jaren; Wilhelmina Regina, 1898–1948. Pp. 76–87.


1949

a “De analogia entis.”

Report of a paper presented at the annual meeting of the Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 3 Jan. 1949.

Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 13.1 (1949): 36f.

Idem, Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, June 1949, p. 8.


b “Aard en voorwaarden der wetenschap.”

[The nature and conditions of science and scholarship.]

In Geloof en wetenschap. Levensbeschouwing en levenshouding van de academicus. Voordrachten t.g.v. het 12e lustrum van het Collegium Studiosorum Veritas aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Utrecht and Nymegen, n.d. Pp. 15–32.

Summarized [by N. A. Wedemeijer Krol] in Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, June 1949, pp. 5f.


c “De sociologische verhouding tussen recht en economie en het probleem van het z.g.n.

‘economische recht’.”

[The sociological relation between rights and economics and the problem of so-called “economic rights.”]

In Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij, aangeboden aan Prof. Dr. A. Anema en Prof. Dr. P. A. Diepenhorst bij hun afscheid van de Vrije Universiteit door oud-leerlingen. Pp. 221–65.

Amsterdam: S. J. P. Bakker.


d “Ter nagedachtenis van Harry Diemer (1904–1945).”

[In memoriam Harry Diemer (1904–1945).]

Philosophia Reformata 14 (1949): 1–5.


e “De vooronderstellingen van ons denken over recht en samenleving in de crisis van het

moderne Historisme. Kritische overpeinzing naar aanleiding van Mr H. W. Scheltema, Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over Recht en Staat.

[The presuppositions of our thought about justice and society in the crisis of modern historicism: A critical reflection re Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat by H. W. Scheltema.]

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 68 (1949): 193–248.


f “Het historisch element in Groen's staatsleer.”

[The historical element in Groen’s doctrine of the state.]

In L. C. Suttorp et al., eds., Groen's “Ongeloof en Revolutie”; een bundel studiën. Pp. 118–37.

Wageningen: Zomer & Keuning.


g Review of J. P. A. Mekkes, De beteekenis van het subject in de moderne waardephilosophie onder het licht der wetsidee. Leiden, 1949.

Antirevolutionaire Staatkunde 19 (1949): 405–06.


h Reformatie en Scholastiek in de wijsbegeerte. Deel I: Het Grieksche Voorspel.

[Reformation and scholasticism in philosophy. Vol. I: The Greek prelude.] Pp. 496.

Franeker: T. Wever.

Eng. trans.: Reformation and Scholasticism in Philosophy. Vol. I: The Greek Prelude. In The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series A, Volume 5. 2004. Pp. xxv, 374.


i Review of R. Kranenburg, De grondslagen der rechtswetenschap. Juridische kennisleer

en methodologie, 2nd ed. Haarlem, 1948.

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 68 (1949): 89–98.

NOTE: This review, according to Verburg, biography, p, 331, contains a brief exposition of the transcendental critique.


j Answer to the question: May the Queen refuse to sign the results of the Round Table Conference regarding the status of Indonesia?

Advice to the executive board of the A..R. Party, dated 12 Nov. 1949.

Typescript in Archief Kuyperstichting.


1950

a “Natuurlijke Godskennis.”

[Natural knowledge of God.]

Christelijk Schoolblad 41 (27 April 1950): 1 and 41 (4 May 1950): 1.


b “De modale structuur van het juridisch oorzakelijkheidsverband.”

[The modal structure of jural causality.]

In Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe reeks, Deel 13, No. 5, pp. 93–141.

Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij.

Extract published in the Academy’s proceedings: Verslag Akademiedagen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Deel III, pp. 37–72.

NOTE: In the Dooyeweerd Archief there is an offprint that reveals variants between the two published versions (the article and the extract ) listed above.

Eng. trans. “The Modal Structure of Jural Causality.” In Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Ed. by Alan M. Cameron et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 2 (1997), pp. 39–70.


c “De strijd om het schriftuurlijk karakter van de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[The debate about the Scriptural nature of the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, July 1950, pp. 3–6.


d “Het substantiebegrip in de moderne natuurphilosophie en de theorie van het enkaptisch structuurgeheel.”

[The concept of substance in modern philosophy of nature and the theory of enkaptic structural wholes.]

Philosophia Reformata 15 (1950): 66–139.


e “Wat is rechtswetenschap?”

[What is the science of law?]

In Interfacultaire Colleges aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Cursus 1949–1950. Pp. 33–53.

Amsterdam: Vrije Universiteit.


f “De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer. Uitgewerkte

[rectorale] rede ter gelegenheid van de 70e herdenking van de stichting der Vrije Universiteit op 20 oktober 1950.”

[The debate about the concept of sovereignty in modern legal and political philosophy. Expanded version of the rectorial address delivered on the occasion of the 70th commemoration of the founding of the Free University on 20 Oct. 1950.] Pp. 62.

Amsterdam: H. J. Paris.

Eng. trans. “The Contest over the Concept of Sovereignty.” In Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Ed. by Alan M. Cameron et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 2 (1997), pp. 101–20.

Reprinted in Political Philosophy. Ed. by Daniël Strauss. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series D, Volume 1 (2004), pp. 57–73.

Eng. trans. of the shorter, spoken version in Free University Quarterly (1951); see below.

Eng. trans. of the extended version to be published in Essays on Time, Law and History. Series B, Volume 7 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


1951

a “The contest about the concept of sovereignty in modern jurisprudence and political science.”

Free University Quarterly 1 (1951): 85–106.


b “De wijsbegeerte der wetsidee en de ‘Barthianen’: een tweegesprek naar aanleiding van

Dr. K. H. Miskotte, ‘Barth over Sartre’.”

[The Philosophy of the Cosmonomic Idea and the “Barthians”: A dialogue in response to K. H. Miskotte’s “Barth on Sartre.”]

Philosophia Reformata 16 (1951): 145–62.


c “De overspanning van het begrip ‘natuurlijke gemeenschap’ en het sociologisch universalisme.”

[Straining the concept of “natural community” and sociological universalism.]

Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, 1951. Pp. 216–29. Dated Nice, 14 December 1950.

Amsterdam: S. J. P. Bakker.

Republished in 1963a: Vernieuwing en bezinning, second, enlarged ed.


d “Verslag van de lotgevallen der Vrije Universiteit in de cursus 1950.”

[Rectorial report on the academic year 1950–51, presented on 19 Sept. 1951.]

Jaarboek der Vrije Universiteit, 1951, pp. 57–85.

Eng. transl. [abridged] in Free University Quarterly I (1951): 258–64.


e “Indrukken van mijn reis in Zuid-Afrika.”

[Impressions of my trip to South Africa.]

Nederlandsche Post voor Zuid-Afrika.

See also Jaarboek der Vrije Universiteit, 1951, pp. 58–76.


f “Het rassenprobleem in Zuid-Afrika.”

Paper presented [where?], early 1950s (see Verburg, biography, p. 320).

MS in Dooyeweerd Archief.


g Review of E. H. ‘s Jacob, Juridisch modernisme in het staatsrecht van onze tijd.

Inaugural oration, University of Groningen, 1951.

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 70 (1951): 348–51.


h Review of R. Kranenburg, De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische kennisleer

en methodologie, 3rd ed. Haarlem, 1951.

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 70 (1951): 548–51.


1952

a “De internationale samenwerking in ideologisch en in bijbels licht.”

[International cooperation from an ideological and a biblical perspective.[

Bezinning 7 (1952): 6–

NOTE: Page numbers are incomplete.


b “De transcendentale critiek van het theoretisch denken en de Thomistische theologia

naturalis.”

[The transcendental critique of theoretical thought and theologia naturalis according to Thomism.]

Philosophia Reformata 17 (1952): 152–82; Eng. summary, pp. 182–84.

To be published in Philosophy and Theology. Series B, Volume 8 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


c “Een Rooms-Katholieke visie op de Protestants-Christelijke denkbeelden inzake bedrijfs-

organisatie en de recente discussies over de grenzen der overheidstaak.”

[A Roman Catholic appraisal of Protestant ideas about industrial democracy and the recent discussions about the limits to the task of the state.]

Review article of P. A. J. M. Steenkamp, De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants-christelijke kring (diss. Tilburg, 1951). Kok: Kampen, 1951.

Antirevolutionaire Staatkunde 22 (1952): 65–79, 97–122.


d “Ter nagedachtenis van mijn vriend Prof. Dr. Ph. Kohnstamm.”

[In memoriam of my friend Professor Kohnstamm.]

Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Sept. 1952, pp. 10f.

NOTE: Correction of Verburg, biography, p. 323 n.15, which cites Mededelingen, Dec. 1951, p. 3.


e “Openingswoord op de herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van de 100ste geboorte-

dag van Prof. Mr. D. P. D. Fabius, I juni 1951.”

[Opening address at the commemoration of the 100th birthday of Professor Fabius, 1 June 1951, held in the English Reformed Church, Begijnhof, Amsterdam.]

In I. A. Diepenhorst, ed., Fabius herdacht. Pp. 9–11.

Delft: Van Keulen, 1952.


f Publiek- en privaatrecht.

[Public and private law.]

Stencilled lecture notes. Pp. 60.

Amsterdam: Theja.

See also 1945g and 1958b: Vol. IV.


1953

a “Omvang en aard van de staatstaak.”

[Scope and nature of the task of the state.]

Summary of a paper presented at the annual meeting of the Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 5 Jan. 1953.

Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Sept. 1953, pp. 4–6.


b Review of J. Bohatec, Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewsky’s; ein Beitrag zur Kenntnis des russischen Menschen (Graz, 1951).

Philosophia Reformata 18 (1953): 37–40.


c “Le problème de la philosophie chrétienne; une confrontation de la philosophie blondélienne avec la nouvelle philosophie réformée en Hollande.”

[The problem of Christian philosophy: A confrontation between Blondellian philosophy and the new Reformed philosophy in the Netherlands.]

Philosophia Reformata 18 (1953): 49–76.


d “Le dogme de l’autonomie de la raison naturelle vis-à-vis de la foi.” “L’origine de la pensée dialectique.”

Five lectures given at the Faculté Libre de Théologie Protestante, Aix-en-Provence, 11–16 May 1953.

See Verburg, p. 329.


e A New Critique of Theoretical Thought. Vol. I: The Necessary Presuppositions of Philosophy.

Translated by Dr. David H. Freeman and William S. Young. Pp. xxxix, 566.

Amsterdam: H. J. Paris, and Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company.

Reprint: Jordan Station, ON: Paideia, 1984.

Republished in The Collected Works of Herman Dooyeweerd. Series A, Volume 1 (1997).


f “Over de methode van begripsvorming in de rechtswetenschap. Een nadere critische be-

schouwing van Prof. Mr. R. Kranenburg's De grondslagen der rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie, 4e druk.”

[On the method of concept formation in the science of law: A further critical appraisal of Professor Kranenburg’s De Grondslagen der rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie, 4th ed. Haarlem, 1952.]

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 72 (1953): 298–340.


g “Het recht bezien in het licht van de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[Right/law/justice in light of the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Paper presented at the Conference of the Association of Law Faculties in the Netherlands held at Woudschoten, 20 Nov. 1953.

Brief summary in Ars Aequi 3.4 (1953/54): 75f.

Philosophia Reformata 18 (1953): 37–40.


1954

a “Perikelen van een historistische rechtstheorie; een critische beschouwing naar aanleiding

van Inleiding tot de studie van het Nederlands recht, 11e druk, door Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn.”

[The hazards of a historicistic theory of law: A critical appraisal of L. J. Van Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het Nederlands recht, 11th impr.]

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 73 (1954): 25–54.

To be published in Essays on Time, Law and History. Series B, Volume 7 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


b “Zum Geleit.”

[By way of introduction.]

In M. F. J. Marlet, S.J., Grundlinien der Kalvinistischen Philosophie der Gesetzesidee als christlicher Transzendentalphilosophie. Munich: Karl Zink Verlag.


c “Een nieuw en verrassend geluid in het gesprek tussen de Wijsbegeerte der Wetsidee en

het Thomisme.”

[A new and surprising voice in the dialogue between the Philosophy of the Cosmonomic Idea and Thomism.]

Review of Michael Fr. J. Marlet, S.J., Grundlinien der Kalvinistischen ‘Philosophie der Gesetzesidee’ als christlicher Transzendentalphilosophie (diss. Gregorianum, Rome, 1953).

Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Sept. 1954, pp. 4–7.


d “Herinneringen aan mijn vriend Josef Bohatec † (1876–1954).”

[Memories of my friend Josef Bohatec (1876–1954).]

Philosophia Reformata 19 (1954): 49–57.


e “In memoriam Prof. Dr. Josef Bohatec 1876–1954.”

Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Sept. 1954, pp. 7–9.


f “La sécularisation de la science et la réponse réformée. (With an English summary.)”

[The secularization of science and the Reformed response.]

Actes du Congrès international réformée, held at the Faculté Libre de Théologie Protestante, Montpellier, 23–30 July 1953.

La revue réformée, tome V, no. 17/18 (1954): 138–57. Cf. ibid. 17.6 (1966) and 23.1 (1972).

Eng. trans. 1968a: “The Secularization of Science” by Robert D. Knudsen.

International Reformed Bulletin 9 (1966), no. 26, pp. 2–17.

Reprinted separately by The Christian Studies Center, Memphis, Tenn., 1979. Pp. 24.

Trans. into Afrikaans: 1972a.

Spanish translation, “La Secularizacion de la Ciencia,” by Dr. Carlos Gutierrez Nunez y la Lic of the Seminario Teologico Juan Cavino, Mexico. 1900


g Review article of W. Brak, Eigendom en rentmeesterschap. Delft: Keulen. Pp. 38.

Antirevolutionaire Staatkunde 24 (1954): 168–72.


h “Arbeidsrecht, intern bedrijfsrecht en de juridische grenzen der souvereiniteit in eigen

kring. Enige nieuwe vragen ten aanzien van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.”

[Labour law, internal corporate law, and the jural limits of sphere-sovereignty: Some new questions regarding industrial democracy.]

Review of W. Rip, Landbouw en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (diss. Free University, 1952).

Antirevolutionaire Staatkunde 24 (1954): 177–91.

Offprint: Kampen: Kok, 1954.


i “De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de struc-

tuur van den menselijken ervaringshorizon.”

[The analogical basic concepts of the special sciences and their relation to the structure of the human experiential horizon.]

Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 17, No. 6 (1954): 171–92.

Offprint: Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. Pp. 22.

Eng. trans.: 1968a.


j De leer van de mens in de wijsbegeerte der wetsidee.

[The doctrine of man according to the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Thirty-two theses, reprinted from Correspondentie-bladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 7 (1942), nr. 5.

Reprinted in Sola Fide 7.2 (1954): 8–18.


k “De wijsbegeerte en het hoger onderwijs in de rechtswetenschap.”

[Philosophy and higher education in the science of law.]

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 16.4 (1954): 191–94.


l “Het Juliana Ziekenhuis.”

Report of an address on the occasion of the 50th anniversary of this hospital.

Minutes of the meeting of 14 Sept. 1954.


m “Om te gedenken.”

[For the purpose of commemorating.]

In 50 Jaren ziekenverpleging Juliana Ziekenhuis, 1904–1954 [door de] Vereniging voor ziekenverpleging te Amsterdam. Pp. 5–7.

Amsterdam: Kampert en Helm.


1955

a A New Critique of Theoretical Thought. Vol. II: The General Theory of the Modal Spheres.

Translated by David H. Freeman and H. de Jongste. Pp. xxxix, 598.

Amsterdam: H. J. Paris, and Philadelphia: Presbyterian and Reformed.

Republished in The Collected Works of Herman Dooyeweerd. Series A, Volume 2 (1997).


b “Een nieuwe Rooms-Katholieke visie op de staat en het recht.”

[A new Catholic view of the state and justice.]

Review article of J. J. Loeff, Verhouding Staat en Rechtsgemeenschap mede in verband met de traditionele Katholieke Staatsleer, Inaugural oration, Tilburg, 1955.

Antirevolutionaire Staatkunde 25 (1955): 289–303.

Offprint: Kampen: Kok, 1955. Pp. 14.


1956

a “Wijsbegeerte en theologie.”

[Philosophy and theology.]

Paper presented at the 20th annual meeting of the Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, Amsterdam, 2 Jan. 1956.

Summary in Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, May 1956, pp. 6f.


b “Wijsbegeerte en economie.”

Summary of a paper presented in the meeting of the Economische Sectie of the Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte held in The Hague on 6 and 7 April 1956.

Correspondentie-bladen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 20.2 (Dec. 1956): 19f.


c “Analogie.” “Antinomie.” “Begrip.” “Blondel, Maurice” “Categorie.” “Causaliteit (filosofisch).” “Gerechtigheid (menselijke).” “Wijsbegeerte der Wetsidee.”

Entries in the Christelijke Encyclopedie, 2nd ed. (Kampen: Kok, 1956–61), 1: 192–94, 227f., 528f., 667f.; 2: 121, 125f.; 3: 180–84; 6: 618–22.


d “Calvinistische wijsbegeerte.”

In E. J. Dijksterhuis, ed., Scientia; handboek voor wetenschap, kunst en religie, 2nd ed. (1956), 1:127–58.

Zeist: W. de Haan.

Reprinted in H. Dooyeweerd, Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis (Amsterdam; Buijten & Schipperheijn, 1962), pp. 9–66.

Eng. trans.: “Christian Philosophy: An Exploration.” In Christian Philosophy and the Meaning of History. Ed. by Magnus Verbrugge et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 1 (1996), pp. 1–37.


e “De grenzen der wetenschap.”

[The limits of science and scholarship.]

In Syllabus 1955–1956, pp. 32–35, of the Stichting Studium Generale, Technological University of Delft.

Delft: Waltman, 1956.


1957

a De verhouding tussen individu en gemeenschap in de Romeinse en Germaanse eigendomsopvatting.

Amsterdam: n.p., 1957.

Reprint of 1938b.


b “Del Vecchio's Idealistic Philosophy of Law Viewed in the Light of a Transcendental Critique of Philosophical Thought.”

Review article of Giorgio del Vecchio, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, 2nd ed. (Basel, 1951).

Philosophia Reformata 22 (1957): 1–20, 101–24.


c “Ter opening.”

[President’s opening remarks at the annual meeting of the Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts, 15 Dec. 1956.]

Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 41.2 (1957): 3f.

NOTE: Contains commentary on the Soviet suppression of the Hungarian revolution, cited in Verburg, biography, pp. 347f.


d A New Critique of Theoretical Thought. Vol. III: The Structures of Individuality of Temporal Reality.

Translated by David H. Freeman and H. de Jongste. Pp. xxxiii, 784.

Amsterdam: H. J. Paris, and Philadelphia: Presbyterian and Reformed.

Republished in The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series A, Volume 3 (1997).

Reprint of Vol. III, pp. 411–51 in Political Philosophy. Ed. by Daniël Strauss. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series D, Volume 1 (2004), pp. 75–103.


e Wezen en grondslagen van het recht.

Eds. M. H. Bregstein, et al.

In Publicatie no. 15 van het Nederlands Gesprekscentrum. Pp. 44.

Kampen: Kok. 1957. 2nd impr. 1963.


f “Wijsbegeerte en geschiedenis.”

Paper read at the conference of the “Organisatie van studenten in de geschiedenis in Nederland” held at Arnhem, 1957.


g De rechtshistorische oorsprong van het beginsel “Meubles n’ont pas de suite” (roerend

goed heeft geen gevolg in de derde hand) en zijn uitwerking in ons huidig burgerlijk recht. Pp. 17.

[The historical origin of the rule that “security rights to personal property do not prejudice third parties” [???]” and its effect in our current civil law.]

Amsterdam: H. J. Paris, n.d.


1958

a “De verhouding tussen wijsbegeerte en theologie en de strijd der faculteiten.”

[The relation between philosophy and theology and the struggle of the faculties.]

Philosophia Reformata 23 (1958): 1–17, 49–84; Eng. summary, 17–21.

To be published in Philosophy and Theology. Series B, Volume 8 of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


b Encyclopaedie der rechtswetenschap. Publiek– en privaatrecht.

[Encyclopedia of the science of law: public and private law.]

Stencilled lecture notes.

Amsterdam: Studentenraad van de Vrije Universiteit.

Inleiding. “Nieuwe uitgave” [rev. ed.]. 1967. Pp. 137.

Vol. I. Geschiedenis van de rechtswetenschap en rechtstheorie. 1958. Pp. 262.

Vol. II De analyse van de modale zin van het recht. 1961. Pp. 266.

Vol. III De bronnen van het stellig recht. 1962. Pp. 108.

Vol. IV Publiek– en privaatrecht. 1963. Pp. 85.

Vol. V Vervolg. 1968. Pp. 140.

See also 1966b.


c A New Critique of Theoretical Thought. Vol. IV: Index of Subjects and Authors.

Compiled by H. de Jongste. Pp. v, 257.

Amsterdam: H. J. Paris, and Philadelphia: Presbyterian and Reformed.

Republished in The Collected Works of Herman Dooyeweerd. Series A, Volume 4 (1997).


d “Maatstaven ter onderkenning van progressieve en reactionaire bewegingen in de histori-

sche ontwikkeling.” In Verslag van de plechtige viering van het 150-jarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten, Tropenmuseum, Amsterdam, 6–9 May 1958.

Pp. 61–77 (Dutch text), 139–54 (French text), 213–28 (English text).

Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgeversmaatschappij.

NOTE: The Dooyeweerd Archief contains offprints in each language.

Eng. reprint: “The Criteria of Progressive and Reactionary Tendencies in History.” In Christian Philosophy and the Meaning of History. Ed. by Magnus Verbrugge et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 1 (1966), pp. 47–66.


e “Een nieuwe studie over het Aristotelisch begrip der gerechtigheid.”

[A new study of the Aristotelian concept of justice.]

Review of Peter Trude, Der Begriff der Gerechtigkeit in der aristotelischen Rechts- und Staatsphilosophie (Berlin: De Gruyter, 1955).

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 77 (1958): 3–61.

Offprint: Zwolle: Tjeenk Willink, 1958. Pp. 61.


f “Philosophie et Théologie.”

La revue réformée, tome IX, no. 35, pp. 48–60.


g “Mouvements progressifs et regressifs dans l'histoire (Conférence donnée à la Sorbonne, Paris).”

La revue réformée, tome IX, no. 36 (1958): 1–13.


h “Wetenschap en werkelijkheid.”

[Science and reality.]

In Syllabus 1958–1959, pp. 22–30, of the Stichting Studium Generale, Technological University of Delft.

Delft: Waltman, n.d.


1959

a Vernieuwing en bezinning. Om het reformatorisch grondmotief.

[Renewal and reflection: For the sake of the reformational ground-motive.]

Reprint of articles in Nieuw Nederland, 1945-1948 (see above).

Edited by J. A. Oosterhoff. Pp. viii, 275.

Zutphen: J. B. van den Brink & Co.

Tweede, vermeerderde druk [second, enlarged ed.], 1963. Pp. viii, 291.

The 2nd ed., pp. 265–80, contains 1951c and 1948g.

Eng. trans.: Reconstruction and Reformation. Provisional publication. Pp. 80. Toronto: Institute for Christian Studies, n.d. [1970].

Eng. trans.: Roots of Western Culture: Pagan, Secular and Christian Options. Trans. by John Kraay. Ed. by Mark Vander Vennen and Bernard Zylstra. Pp. xii, 228. Page xi: 18 articles have not been included.

Toronto: Wedge, 1979.

Reprinted in The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 3. 2003. Pp. xiii, 242,

Reprint of pp. 156–70 in Political Philosophy. Ed. by Daniël Strauss. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series D, Volume 1 (2004), pp. 105–117.


b “Schepping en evolutie.”

[Creation and evolution.]

Review of J. Lever, Creatie en evolutie (Wageningen, 1956).

Philosophia Reformata 24 (1959): 113–59.


c “Cinque conférences données au Musée social à Paris.”

1. La prétendue autonomie de la pensée philosophique.

2. La base religieuse de la philosophie grecque.

3. La base religieuse de la philosophie scolastique.

4. La base religieuse de la philosophie humaniste.

5. La nouvelle tâche d'une philosophie chrétienne.

In La revue réformée, tome X, no. 39, pp. 3–76.


1960

a In the Twilight of Western Thought: Studies in the Pretended Autonomy of Philosophical Thought.

Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company. Pp. xviii, 195.

Reprint: Nutley, NJ: Craig, 1968.

Republished in The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 4, ed. by James K. A. Smith. 1999. Pp. xiii, 157.

See article by Paul Otto in Philosophia Reformata, 2005.

b Oud-Vaderlandsch recht.

[Medieval Dutch law.]

Stencilled lecture notes. Pp. 133.

Amsterdam: Hanenburg.

With a Supplement (1961). Pp. 51.

See also 1965a.

c “Van Peursen's critische vragen bij ‘A New Critique of Theoretical Thought’.”

[Van Peursen’s critical questions regarding A New Critique of Theoretical Thought.]

Philosophia Reformata 25 (1960): 97–150.

NOTE: An offprint of this article, together with Van Peursen’s original article, was published in 1962 by Kok, Kampen.

See also 1966a.


d “De autonomie van het wijsgerig denken in het licht ener transcendentale denkcritiek.”

[The autonomy of philosophic thought in light of a transcendental critique of thought.]

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 52.5 (July 1960): 225–40.


e “What is man?”

International Reformed Bulletin, no. 6 (1960): 4–16.

NOTE: Billed as “an improved translation” of the last chapter of In the Twilight of Western Thought.


f “Christianity, humanism and the European future.”

Delta; a review of arts, life and thought in the Netherlands 3.4 (1960/61): 39–41.


g “Discriminatie tussen organisaties op verschillende levensbeschouwelijke grondslag.”

[Discrimination of organizations on the basis of worldview.]

In Subsidiepolitiek [rules for the policy of government funding]: Report of the Committee of Advice of the Antirevolutionary Party, 1960, no. 19, pp. 15–21.

Reprinted in Mededelingenblad van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, March 1970, pp. 10–12.

Eng. trans. by Magnus Verbrugge, to be published as “Discrimination of Organizations of Different Ideological Foundations.” The Collected Works of Herman Dooyeweerd. Series B, Volume ?


1961

a “De taak ener wijsgerige anthropologie en de doodlopende wegen tot wijsgerige zelfkennis.”

[The task of a philosophical anthropology and the blind alleys to philosophic self-knowledge.]

Philosophia Reformata 26 (1961): 35–58.


b “De Staatsvrije Sfeer.”

[The non-governmental sphere.]

Review of B. de Goede’s inaugural oration on the occasion of his installation in the office of professor extraordinary in constitutional law and public administration at the Technological University of Delft.

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 80 (1961): 177–82.


c “Het typisch structuurprinciple van de staat en de leer der staatsdoeleinden.”

[The typical structural principle of the state and the doctrine of reasons of state or political ends.]

Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie 92 (9 Dec. 1961): 507–15.


1962

a Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis.

[Explorations in philosophy, sociology and legal history.]

Christelijk Perspectief, 1, ed. by J. Stellingwerff.

Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1962; 2nd impr. 1967. Pp. 215.


1963

a Vernieuwing en bezinning; om het reformatorisch grondmotief.

Second, enlarged edition.

Zutphen: Van den Brink. Pp. viii, 291.

Cf. 1959a; new are pp. 265–80.


1964

a “Centrum en omtrek van de Wijsbegeerte der Wetsidee in een veranderende wereld.”

[Centre and periphery of the Philosophy of the Cosmonomic Idea in a changing world.]

Improvisation, with discussion, at the annual meeting of the Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 2 Jan. 1964.

Typescript of an audio-tape. Copy in Dooyeweerd Archief.


b “De verhouding tussen rechtsfilosofie en rechtssociologie.”

[The relation between philosophy of law and sociology of law.]

In Album Professor Ferdinand van Goethem. Pp. 557–76.

Antwerp, 1964.

Eng. trans. “The Relationship Between Legal Philosophy and Sociology of Law.” In Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Ed. by Alan M. Cameron et al. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series B, Volume 2 (1997), pp. 73–89.


1965

a Oud-Vaderlands recht.

[Medieval Dutch law.]

Stencilled lecture notes. Pp. 146.

Amsterdam: Studentenraad van de Vrije Universiteit.

See also 1960b.


1966

a “Van Peursen’s deiktische ontologie.”

Response to C. A. van Peursen, “Antwoord aan Dooyeweerd,” Philosophia Reformata 26 (1961): 189–200.

Unfinished ms in Dooyeweerd Archief.

Extracts in Verburg, biography, 368–70.


b Encyclopaedie der rechtswetenschap.

Stencilled lecture notes.

Amsterdam: Studentenraad van de Vrije Universiteit. 5 vols. 1966.

Vol. I Geschiedenis van het begrip encyclopaedie. 1966.

Vol. II De zin van het recht en zijn eliminering in de rechtsbeschouwing van het immanentiestandpunt.

Vol. III De analyse van de modale zin van het recht. Pp. xiii, 266.

Vol. IV De bronnen van het stellig recht. Pp. 108.

Vol. V Continuation of Vol. V (ed. by Prof. H. J. van Eikema Hommes). Pp. 139.

See also 1958b.

Eng. trans.: Encyclopedia of the Science of Law. Vol. I: Introduction. Ed. by Alan M. Cameron. The Collected Works of Herman Dooyeweerd, Series A, Volume 8. 2002. Pp. xi, 250.

The Introduction, pp. 1–80, was later revised by the author. Eng. trans. by Johan van der Vyver to be published in a later volume of The Collected Works of Herman Dooyeweerd.


c “Het gesprek tussen het Neo-Thomisme en de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[The dialogue between Neo-thomism and the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

Bijdragen; tijdschrift voor filosofie en theologie 27.2 (1966): 202–12. With an English Summary, pp. 212f.


d “Het oecumenisch-reformatorisch grondmotief van de Wijsbegeerte der Wetsidee en de

grondslag der Vrije Universiteit.”

[The ecumenical-reformational ground motive of the Philosophy of the Cosmonomic Idea and the basis of the Free University.]

Valedictory oration.

Philosophia Reformata 31 (1966): 3–15.


1967

a “Causerie over het werk der Stichting Bijzondere Leerstoelen.”

[Improvisation about the work of the Foundation for Endowed Chairs in Calvinist Philosophy.]

Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, March 1967, pp. 6f.


b “Herdenking van Anne Anema.”

[Commemoration of Anne Anema.]

Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1966–1967. Pp. 373–81.


c “Die Philosophie der Gesetzesidee und ihre Bedeutung für die Rechts- und Sozialphilosophie.”

[The Philosophy of the Cosmonomic Idea and its significance for legal and social philosophy.]

Archiv für Rechts- und Socialphilosophie 53.3 (1967): 1–30; 53.4 (1967): 465–513.

The Dooyeweerd Archief has an offprint of both instalments.

NOTE: Verburg, biography, p. 375, records that Dooyeweerd himself calls this study “the most up-to-date version of my transcendental critique.”


d “De la peine de mort.”

[On the death penalty.]

Paper presented at the World Congress on Philosophy of Law and Social Philosophy, Milan, Sept. 1967.

Typescript in Dooyeweerd Archief.


1968

a The Analogical Concepts.

Trans. by Robert D. Knudsen.

Typescript, 1968. Pp. 21

Trans. of 1954i.


b The Christian Idea of the State.

Trans. by J. Kraay.

Nutley, NJ: Craig, 1968. Pp. xiv, 51. Reprint, 1975.

Eng. trans.: see 1936e.


c In the Twilight of Western Thought.

Nutley, NJ: Craig Press, 1968. Pp. xviii, 195.

Reprint of 1960.

See 1960a for its republication in The Complete Works of Herman Dooyeweerd.


1969

a Wat is die mens?

Trans. of 1942g and/or 1954j. By H. J. Strauss.

Bloemfontein: Sacum, n.d. [c. 1965]. Second impr., 1969. Pp. 21.


1970

a “Discriminatie tussen organisaties op verschillende levensbeschouwelijke grondslag.”

[Discrimination of organizations on the basis of worldview.]

Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, March 1970, pp. 10–12.

Extract from Subsidiepolitiek [rules for the policy of government funding]: Report of the Committee of Advice of the Antirevolutionary Party, 1960, no. 19, pp. 15–21.


1971

a “Na vijf-en-dertig jaren.”

[After thirty-five years.]

Philosophia Reformata 36 (1971): 1–10.


b “Cornelius van Til and the Transcendental Critique of Theoretical Thought.”

In E. R. Geehan, ed., Jerusalem and Athens: Critical Discussions on the Theology and Apologetics of Cornelius Van Til (Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1971). Pp. 74–89.


1972

a “Die sekularisasie van die wetenskap.”

Trans. from the French into Afrikaans by G. F. de Vos Hugo.

Authorized trans. Text expanded in places by the author.

Tydskrif vir Christelike Wetenskap 8 (1972): 37–47, 61–68.

With an English Summary. Ibid., 68–70.

Cf. 1954f.


1973

a “Introduction by the Editor-in-Chief.”

In The Idea of Christian Philosophy: Essays in Honour of D. H. Th. Vollenhoven. Special issue of Philosophia Reformata 38 (1973).

Ibid., 1–16.


b “Het juridisch wilsbegrip en de juridisch-normative uitlegging van rechtshandelingen.”

[The juridical concept of volition and the normative juridical interpretation of legal acts]

In Speculum Langemeijer; 31 rechtsgeleerde opstellen (Zwolle, 1973). Pp. 29–48.

Zwolle: Tjeenk Willink, 1973.


1975

a “De kentheoretische Gegenstandsrelatie en de logische subject-objectrelatie.”

[The epistemological Gegenstand relation and the logical subject-object relation.]

Review article of D. F. M. Strauss, Begrip en Idee. Diss. Free University. Assen: Van Gorcum, 1973.

Philosophia Reformata 40 (1975): 83–101.

Eng. summary in Philosophia Reformata 41 (1976): 1–8.

See also Tydskrif vir Christelike Wetenskap 12 (1976): 1–19.


1983

a “The limits to state interference in the world of enterprise (as seen from a Biblical perspective).”

Address to Patrimonium, local Amsterdam, 17 April 1931.

Translated by Magnus Verbrugge.

Journal of Christian Reconstruction 10.1 (1983): 115–27.


Undated

a “De plaats van de mensch in de kosmos.”

Photocopy of ms in Dooyeweerd Centre. Pp. 37.


b “De plaats der geschiedenis in de tijdelijke wereld-orde en het ontsluitingsproces in de schepping.”

Text in the Dooyeweerd Centre.


c “De plaats van het geloof in het ontsluitingsproces.”

Text in the Dooyeweerd Centre.


d “Het Christelijk geloof en de cultuur-ontsluiting.” 4 lectures. Pp.28

Text in the Dooyeweerd Centre.


e “De zin der geschiedenis en de leiding Gods in de historie als probleem voor het Christelijk denken.”

Hard copy on file in the Dooyeweerd Centre.


Appendix A

Opening Addresses given at the annual meetings of the Protestantsch-Christelijke Reclasseringsvereniging [Protestant Association of Rehabilitation] published in the Association’s annual Jaarverslagen, after 1933 in Orgaan ten dienste der Protestantsch-Christelijke Reclasseringsvereniging, in 1947 retitled Naar het licht!


“Grondslag en doel” [Our basis and mission]. 2 June 1930.

Jaarverslag 1929, 1–7.

Offprint: The Hague: PCRV, n.d. Pp. 26.

“Den blik vooruit” [Looking ahead]. 19 June 1931.

Jaarverslag 1930, 3–17.

“Het hechte fundament” [The solid foundation]. 17 June 1932.

Jaarverslag 1931, 3–14.

“Kenterend getij!” [The tide is turning!]. 28 June 1933.

Jaarverslag 1933, 73–80, 82–86, 89–93.

“De crisis in de reclasseeringsgedachte” [The crisis in the idea of rehabilitation]. 29 June 1934.

Orgaan 2 (1934): 73–77, 81–85, 89–92.

“Onveilig signaal!” [Danger signals!]. 27 June 1935.

Orgaan 3 (1935): 73–8, 81–8, 89–93.

“In de branding van den nieuwen tijdstroom” [In the breakers of the new current]. 29 June 1936.

Orgaan 4 (1936): 85–92, 97–105.

“Klarende horizon” [Clearing horizon]. 28 June 1937.

Orgaan 5 (1937): 77–91.

“Beginselen en werkelijkheidseischen” [Principles and the demands of reality]. 27 June 1938.

Orgaan 6 (1938): 85–104.

“De weg der differentiatie in strafrecht en reclasseering” [The road of differentiation in criminal law and rehabilitation]. 29 June 1939.

Orgaan 7 (1939): 141–68.

Also printed separately: Leiden: J. Karstens. Pp. 30.

“Strafrechtspraak en reclasseering onder den nieuwen rechtstoestand voor het bezette Nederlandsche gebied” [The administration of criminal justice and rehabilitation under the new legal condition of occupied The Netherlands].

Orgaan 8 (1940): 130–40.

“De taak der reclasseering onder het bezettingsregime” [The task of rehabilitation under the occupation regime]. 22 Sept. 1941.

Orgaan 10 (1941): 1–16.

“Assimilatieprocessen in de practijk der Gratieverordening” [Assimilation processes in the application of the Edict on pardons]. 28 Sept. 1942. Orgaan 11 (1942): 1–6, 9–14.

“Het reorganisatieplan en de toekomst van het reclasseeringswezen” [The reorganization plan and the future of rehabilitation]. 1943. Orgaan 14 (1945): 3–6, 9–12, 17–20.

“Reclasseering en straf in den nieuwen tijd” [Rehabilitation and punishment in the new age].” 27 June 1946. Orgaan 14 (1946): 65–70, 87–92; 15 (1946): 1–3.

“Strafrechtsvervaging en reclasseeringsbelangen” [The blurring of criminal law and the interests of rehabilitation]. 27 June 1947.

Naar het licht! 15 (1947): 57–67.

“De hervorming van ons gevangeniswezen en haar perspectieven voor de reclasseering” [The reform of our prison system and its prospects for rehabilitation]. 25 June 1948.

Naar het licht! 16 (1948): 65–75.

“Strafrechtelijke problemen bij de gevangenishervorming” [Problems for criminal law in prison reform]. 28 June 1949.

Naar het licht! 17.6/7 (1949): 1–12.

“Het instituut der voorwaardelijke invrijheidstelling, de rechtspraak en de reclassering” [Probation, the administration of justice and rehabilitation]. 27 June 1952.

Naar het licht! 20.10/12 (1952): 1–12.

“Na vijf en twintig jaren” [After twenty-five years]. Commemoration address at the 25th anniversary meeting of the Protestants-Christelijke Reclasseringsvereniging, 2 Oct. 1953.

Naar het licht ! 22 (Nov. 1953): 1–15.


Appendix B

Contributions to discussions in response to papers read in the meetings of the

Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts [Association for the Philosophy of Law]


“Staatsbemoeiing en individueele vrijheid” [Government interference and individual freedom] by G. Scholten. In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 7 (1922): 31–38, 59–63.

“Vergeldende gerechtigheid verbiedt de doodstraf?” [Does retributive justice forbid the death sentence?] by L. Polak.

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 14.2 (1928): 9–14.

“De juridische uitleggingsmethoden en hare grondslagen” [The foundations of juridical hermeneutics] by R. Kranenburg.

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 16/2 (1931): 20–24, 46.

“De zin der politiek” [The meaning of politics] by B. M. Telders.

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 17/2 (1931): 15–21, 28, 31.

“De wijsgeerige grondslagen van het Fascisme” [The philosophical foundations of fascism] by J. C. Baak.

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 24/2 (1937): 58–65.

“De wijsgeerige grondslag der democratie” [The philosophical foundation of democracy] by C. M. O. van Nispen tot Sevenaer.

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 25/2 (1938): 33–42, 59–61.

“Politiek en Ethiek” [Politics and ethics] by Ph. Kohnstamm.

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 26/2 (1939): 37–45.

“Ethiek en recht” [Ethics and justice].

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 34.2 (1949): 23–28.

“De gerechtigheid in de internationale verhoudingen en de weerstand, die zij daar ondervindt” [Justice in international relations and the resistance it encounters there].

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 39/2 (1954): 5–8, 49–50.

“Kan de afwijking van dwingend recht van de staat tot positief recht worden?” [Can a deviation from the state’s enforced law become positive law?]

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 40/2 (1955): 3–7, 37–42.

“Misbruik van recht door de burgerlijke eigenaar” [Abuse of law by the private owner].

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 41/2 (1956): 3–6, 36.

“De huidige betekenis van het natuurrecht” [The current meaning of natural law].

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 43/2 (1958): 4–6.


“Het waarheidsprobleem in het procesrecht” [The problem of truth in trial law].

In Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 45/2 (1961): 3f., 49–52.

“De waarde van de Grondwet” [The value of the constitution].

In Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 46/2 (1962): 3f., 20–23.

“Berust het huidige volkenrecht nog op universeel erkende grondslage?” [Does current international law still rest on universally recognized foundations?].

In Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 47/2 (1963): 5–7, 37f.

“Rechtsvinding” [Legal precedent].

In Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 49/2 (1965): 3f., 33–40.

“De fenomenologische methode in de rechtsfilosofie” [The phenomenological method in philosophy of law].

In Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 50/2 (1966): 3–5.

“Politieke drogredenen” {Political sophisms].

In Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 51/2 (1967): 3–6, 36–39.

“Strafrechtelijk schuld” [Guilt in criminal law].

In Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 52/2 (1968): 4f., 31–36.

“De Engelse analytische filosofie en het denken over recht en rechtsbegrippen” [British analytical philosophy and reflection on law and legal concepts].

In Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts 53/2 (1969): 4f., 34–39.

Appendix C

Interviews with Herman Dooyeweerd

Interview by J. van Tijn.

Vrij Nederland, 16 Oct. 1965.

Interview, together with C. A. van Peursen, by G. Puchinger.

In Is de Gereformeerd wereld veranderd? Pp. 77–100.

Delft: Meinema, 1966.

See also Libertas ex Veritate, Jan. 1966.

Interview by N. Scheps.

“Over de Vrijmaking en de Wijsbegeerte der Wetsidee.”

[About the (church) Liberation (of 1944) and the Philosophy of the Cosmonomic Idea.]

In N. Scheps, Interviews over 25 jaar vrijmaking. Pp. 20ff.

Kampen: Kok, 1970.

Interview by I.K.O.N. Television, Hilversum.

Broadcast under de title “Souvereiniteit in eigen kring.” 16 May 1973. 35 min., colour.

Provisional trans. by Jack Van Meggelen.

Rights of reproduction have been obtained from I.K.O.N.

To be posted on the website of the Dooyeweerd Centre, with English subscripts.

Interview with Sander Griffioen.

“De actualiteit van de scheppingsgedachte.”

[The contemporary relevance of the notion of creation.]

Place and date unknown.

“Interview met Prof. H. Dooyeweerd.”

In J. M. van Dunné, et al., Acht Civilisten in burger. Pp. 37–67.

Zwolle: Tjeenk Willink, 1977.


Appendix D

Doctoral dissertations supervised by Professor Dooyeweerd


Fenna T. Lindeboom. De ontwikkeling van het strafstelsel in Sovjet-Rusland 1917-1937 [The evolution of the criminal justice system in Soviet Russia, 1917–1937]. Rotterdam and Utrecht: Libertas-Drukkerijen,1937.

J. P. A. Mekkes. Proeve eener critische beschouwing van de humanistiche rechtsstaatstheorieën [A critical appraisal of humanistic theories of the rule of law]. Rotterdam and Utrecht: Libertas-Drukkerijen, 1940.

S. Gerbrandy. Industrieele eigendom en subjectief recht [Industrial property and subjective right]. Zwolle: Tjeenk Willink, 1946.

P. A. Verhulst. Kweekersrecht [Growers’ rights or Plant breeding and patent law]. Leiden: Sijthoff, 1947.

J. P. Winsemius. De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland [The historical development of water board law in Friesland]. Franeker: T. Wever, 1947.

J. D. Dengerink. Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der “souvereiniteit in eigen kring” in de 19e en 20e eeuw [Historical-critical investigation into the sociological development of the principle of “sphere-sovereignty” in the 19th and 20th century]. Kampen: Kok, 1948.

H. J. Hommes. Een nieuwe herleving van het natuurrecht [A new revival of natural law]. Zwolle: Tjeenk Willink, 1961.

G. Westerink. Doornspijk en Elburg. Rechtshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gebruiks- en eigendomsrechten op de grond [The legal history of the development of usufruct and proprietary rights to land]. Assen: Van Gorcum, 1961.

B. Zylstra, From Pluralism to Collectivism: The Development of Harold Laski’s Political Thought. Assen: Van Gorcum, 1968.